Chail Kufri Road, Shimla Himachal Pradesh

Foods / Restaurant